C# Access Veritabanı ile Futbolcu Kayıt Programı | Kazım ŞİMŞEK

C# Access Veritabanı ile Futbolcu Kayıt Programı

Herhangi bir futbol kulübü ve takımı bünyesinde bulunan sporcularının bilgilerini kayıt altına alınması ve takibinin yapılması amacıyla hazırlanmış access veri tabanını kullanan bir program.

Elimizde bulunan sporcuların bilgileri access veri tabanında yapılmaktadır. Veri tabanı üzerinde kayıt ekleme, kayıt silme, kayıt listeleme, kayıt arama ve kayıt güncelleme işlemleri yapılmaktadır.

Öncelikle veri tabanında bulunan tablonun alanlarını ve veri türlerini yazalım.

futbol-tablo

Yukarıdaki alanlardan ve veri türlerinde oluşan tabloyu oluşturduktan sonra form üzerinde istediğimiz gibi tasarım yapıp kodlamaya geçebiliriz.

Programla neler yapılabilir:

 1. Yeni kayıt ekleme: Yeni bir müşteri geldiğinde müşteri bilgilerini yazarak tabloya yeni bir kayıt ekleyebiliriz.
 2. Kayıt listeleme: Tabloda bulunan tüm kayıtları ekranda bir datagrid üzerinde listeleyebiliriz.
 3. Kayıt Arama: İstediğimiz herhangi bir kritere göre kayıt arama yaptırabiliriz. Aranan kayıt bulunduğunda tüm bilgileri ekrana getirilir.
 4. Kayıt Güncelleme: Tabloda bulunan herhangi bir kaydı bularak kayıt üzerinde istediğimiz gibi güncelleme işlemi yapabiliriz.
 5. Kayıt Silme: Veri tabanından istenilen bir kayıt bulunarak veri tabanından silme işlemi yapılabilir.

Programın ekran görüntüsü:

futbolcu-takip

Programın C# kodları:

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;using System.Data.OleDb;//Veri Tabanı Baglantı Kütüphanesi

namespace futbol
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }
    //Veri Tabanı Degişkenleri Tanıma Bölümü
    OleDbConnection baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=futbol.accdb");
    OleDbCommand komut = new OleDbCommand();
    OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter();

    DataSet tasima = new DataSet();
    string resimo;

    //DataGridWiev de kayıtları listeleme bölümü
    void listele()
    {
      baglanti.Open();
      OleDbDataAdapter adaptor = new OleDbDataAdapter("Select * from futbol", baglanti);
      adaptor.Fill(tasima, "futbol");
      dataGridView1.DataSource = tasima.Tables["futbol"];
      adaptor.Dispose();
      baglanti.Close();
    }    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      listele();

    }

    //Resim ekleme butonu
    private void button6_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      {
        if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
        {
          pictureBox1.ImageLocation = openFileDialog1.FileName;
          f_resim.Text = openFileDialog1.FileName;
        }


        //"/" Karekterinin Ascii Kodunu Alma Bölümü
        int s = 92;
        string harf = ((char)s).ToString();


        //Resim Adresini Tersten Yazdırma Bölümü
        string yazi = f_resim.Text; string metin = "";
        int yaziuzunlugu = yazi.Length;
        for (int i = yaziuzunlugu; i > 0; i--)
        {
          if (yazi.Substring(i - 1, 1) == harf)
          {
            break;
          }
          metin = metin + (yazi.Substring(i - 1, 1));

        }
        // Bulunan Resim Adını Düzden Yazdırma Bölümü
        int uzunluk = metin.Length; string kelime = "";
        for (int a = uzunluk; a > 0; a--)
        {
          kelime = kelime + (metin.Substring(a - 1, 1));
        }

        //Resim Adını Oresim Kutusuna Yazdırma Bölümü
        f_resim.Text = "Resimler/" + kelime;
        resimo = f_resim.Text;
      }    }
    //Kayıt Ekleme Butonu
    private void button4_Click_1(object sender, EventArgs e)
    {
      if (f_tc.Text != "" && f_adi.Text != "" && f_soyadi.Text != "" && f_telefonu.Text != "" && f_mail.Text != "" && f_adresi.Text != "" && f_yasi.Text != "" && f_klup.Text != "" && f_sehir.Text != "" && f_mevkii.Text != "" && f_bonservis.Text != "" && f_resim.Text != "")
      {
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Insert Into futbol(f_tc,f_adi,f_soyadi,f_telefonu,f_mail,f_adresi,f_yasi,f_klup,f_sehir,f_mevkii,f_bonservis,f_resim) Values ('" + f_tc.Text + "','" + f_adi.Text + "','" + f_soyadi.Text + "','" + f_telefonu.Text + "','" + f_mail.Text + "','" + f_adresi.Text + "','" + f_yasi.Text + "','" + f_klup.Text + "','" + f_sehir.Text + "','" + f_mevkii.Text + "','" + f_bonservis.Text + "','" + f_resim.Text + "')";
        baglanti.Open();
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        MessageBox.Show("Kayıt Tamamlandı!");
        tasima.Clear();
        listele();
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Boş alan geçmeyiniz!");
      }
    }
    //Yeni Kayıt Ekleme
    private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      f_id.Text = "";
      f_tc.Text = "";
      f_adi.Text = "";
      f_soyadi.Text = "";
      f_telefonu.Text = "";
      f_mail.Text = "";
      f_adresi.Text = "";
      f_yasi.Text = "";
      f_klup.Text = "";
      f_sehir.Text = "";
      f_mevkii.Text = "";
      f_bonservis.Text = "";
      f_resim.Text = "";
      pictureBox1.ImageLocation = "";

    }
    //Kayıt Silme Butonu
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      DialogResult c;
      c = MessageBox.Show("Silmek istediğinizden emin misiniz?", "Uyarı!", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Warning);
      if (c == DialogResult.Yes)
      {
        baglanti.Open();
        komut.Connection = baglanti;
        komut.CommandText = "Delete from futbol where f_id=" + textBox1.Text + "";
        komut.ExecuteNonQuery();
        komut.Dispose();
        baglanti.Close();
        tasima.Clear();
        listele();
      }

    }
    //DataGridWiev Üzerindeki Tıklana Kaydın Ekrana Gösterilmesi
    private void dataGridView1_CellContentClick(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      
    }
    //Kayıt Arama Bölümü
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      baglanti = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=futbol.accdb");
      adaptor = new OleDbDataAdapter("SElect * from futbol where f_id like '%" + textBox2.Text + "%'", baglanti);
      tasima = new DataSet();
      baglanti.Open();
      adaptor.Fill(tasima, "futbol");
      dataGridView1.DataSource = tasima.Tables["futbol"];
      baglanti.Close();

      //Bulunan kayıt textboxlara atanarak gösteriliyor.
      f_id.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      f_tc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      f_adi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      f_soyadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      f_telefonu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      f_mail.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      f_adresi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      f_yasi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      f_klup.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      f_sehir.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      f_mevkii.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      f_bonservis.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
      f_resim.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
    }
    //Futbolcu numarasına göre arama
    private void button7_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OleDbConnection con = new OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.Oledb.12.0;Data Source=futbol.accdb"); con.Open();
      OleDbCommand cmd = new OleDbCommand("Select * from futbol where f_id=" + textBox3.Text + "", con);
      OleDbDataReader dr = cmd.ExecuteReader();
      while (dr.Read())
      {
        f_id.Text = dr["f_id"].ToString();
        f_tc.Text = dr["f_tc"].ToString();
        f_adi.Text = dr["f_adi"].ToString();
        f_soyadi.Text = dr["f_soyadi"].ToString();
        f_telefonu.Text = dr["f_telefonu"].ToString();
        f_mail.Text = dr["f_mail"].ToString();
        f_adresi.Text = dr["f_adresi"].ToString();
        f_yasi.Text = dr["f_yasi"].ToString();
        f_klup.Text = dr["f_klup"].ToString();
        f_sehir.Text = dr["f_sehir"].ToString();
        f_mevkii.Text = dr["f_mevkii"].ToString();
        f_bonservis.Text = dr["f_bonservis"].ToString();
        pictureBox1.ImageLocation = dr["f_resim"].ToString();
        f_resim.Text = dr["f_resim"].ToString();
      }
      con.Close();
    }
    
    //Kayıt Güncelleme Butonu
    private void button5_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      komut = new OleDbCommand();
      baglanti.Open();
      komut.Connection = baglanti;
      
      komut.CommandText = "update futbol set f_tc='" + f_tc.Text + "', f_adi='" + f_adi.Text + "', f_soyadi='" + f_soyadi.Text + "', f_telefonu='" + f_telefonu.Text + "', f_mail='" + f_mail.Text + "', f_adresi='" + f_adresi.Text + "', f_yasi='" + f_yasi.Text + "', f_klup='" + f_klup.Text + "', f_sehir='" + f_sehir.Text + "', f_mevkii='" + f_mevkii.Text + "', f_bonservis='" + f_bonservis.Text + "' , f_resim='" + f_resim.Text + "'where f_id= " + f_id.Text + "";
      komut.ExecuteNonQuery();
      baglanti.Close();
      tasima.Clear();
      listele();
    }

    private void dataGridView1_CellEnter(object sender, DataGridViewCellEventArgs e)
    {
      f_id.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[0].Value.ToString();
      f_tc.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[1].Value.ToString();
      f_adi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[2].Value.ToString();
      f_soyadi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[3].Value.ToString();
      f_telefonu.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[4].Value.ToString();
      f_mail.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[5].Value.ToString();
      f_adresi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[6].Value.ToString();
      f_yasi.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[7].Value.ToString();
      f_klup.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[8].Value.ToString();
      f_sehir.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[9].Value.ToString();
      f_mevkii.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[10].Value.ToString();
      f_bonservis.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[11].Value.ToString();
      pictureBox1.ImageLocation = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
      f_resim.Text = dataGridView1.CurrentRow.Cells[12].Value.ToString();
    }

    

    }
  }

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WP-SpamFree by Pole Position Marketing

Watch Dragon ball super